Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
23 Temmuz 2019

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YÖNETİMİ BİRİMİTaşınır Kayıt ve Kontrol Yönetimi Birimi Görev Tanımı:

) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak,  

doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek,

) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,

) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek,

) Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak,

) Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak,

) Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek,

) Satın alınan veya bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların kaydını yapmak.

) Birimlerimizde kullanılan demirbaş malzemelerin ilgili kişilere zimmetlerini yapmak.

) Kurumumuzca uygun görülen malzemelerin ilgili birimlere devrini gerçekleştirmek.

) Yıl sonunda Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı cetvellerini hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.